นโยบายความเป็นส่วนตัว

 

Rare Beverage Co., Ltd.เข้าใจว่าผู้ใช้งานของเราให้ความสำคัญแก่ข้อมูลส่วนบุคคลของตนและวิธีการเก็บรวบรวมการใช้ การเปิดเผยและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเรามุ่งมั่นที่จะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเมื่อท่านใช้บริการ

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวเบื้องต้น 

1.1 Rare Beverage Co., Ltd.และบริษัทในเครือ (เรียกรวม หรือเรียกรายบุคคลว่า “Rare Beverage Co., Ltd.” หรือ “เรา”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของท่านอย่างจริงจัง

1.2 ในการใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ควรจะใช้ร่วมกันกับข้อกำหนดเฉพาะสำหรับประเทศของเขตอำนาจศาลของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 12 ด้านล่าง 

1.3 ในการใช้บริการของท่านผ่านเว็บไซต์ (ทั้งในรูปแบบเว็บไซต์หรือบนอุปกรณ์เคลื่อนที่) และรวมถึงผลิตภัณฑ์ ข้อมูล ฟังก์ชันและบริการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดย Rare Beverage Co., Ltd. เราจะต้องมีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ 

1.4 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเพื่อให้ท่านทราบเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผย จัดเก็บ และ/หรือประมวลผลข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมและได้รับมาระหว่างการให้บริการหรือการให้เข้าถึงเว็บไซต์แก่ท่าน 

1.5 ให้ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงอ่านประกาศที่เกี่ยวข้องที่เราอาจมีสำหรับเว็บไซต์เฉพาะอื่น ๆ เมื่อเรามีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านเพื่อที่ท่านจะได้ตระหนักอย่างเต็มที่ถึงวิธีการและสาเหตุที่เราต้องใช้ข้อมูลของท่าน  

1.6 เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เราได้ทำต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ในอนาคต จะถูกนำมาเผยแพร่บนหน้านี้ และจะมีการแจ้งการเปลี่ยนแปลงในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ท่านทราบ ทั้งนี้ การที่ท่านใช้บริการต่อไป การเข้าถึงเว็บไซต์ รวมถึงการสั่งซื้อสินค้า (ตามที่ได้กำหนดในเงื่อนไขการใช้งาน) บนเว็บไซต์ หรือการให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง ภายหลังจากการปรับเปลี่ยน ปรับปรุง หรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (ไม่ว่าท่านได้อ่านเอกสารนั้นแล้วหรือไม่ก็ตาม)จะเป็นการแสดงการรับทราบและยอมรับในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่เราได้ทำกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ท่านยอมรับว่าเป็นความรับผิดชอบของท่านที่จะต้องอ่านและตรวจสอบว่ามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือไม่อยู่เสมอ 

1.7 นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้ร่วมกับประกาศ ข้อกำหนดในสัญญาและข้อกำหนดการให้ความยินยอมอื่นๆ ที่ใช้เกี่ยวกับการเก็บรวบรวม จัดเก็บ ใช้เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราและไม่ถือว่านโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีเนื้อหาเป็นการแทนที่ข้อกำหนดดังกล่าว เว้นแต่เราจะได้ระบุเป็นอย่างอื่น 

 

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่าน 

2.1 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายท้องถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน 

2.2 ข้อมูลส่วนบุคคลหมายถึงข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ไม่ว่าจะบันทึกไว้เป็นรูปธรรมหรือไม่ และไม่ว่าจริงหรือเท็จ ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลจากข้อมูลนั้น (ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม) หรือจากข้อมูลนั้นและข้อมูลอื่นใดที่เราได้เข้าถึงหรืออาจเข้าถึง 

2.3 เราอาจขอให้ท่านระบุข้อมูลบางประการเมื่อท่านได้มีการใช้งานบนเว็บไซต์ และ/หรือดำเนินการอย่างใดเกี่ยวกับบริการของเรา (เช่น เมื่อท่านได้ลงทะเบียนเข้าใช้การบริการ และ/หรือการเข้าระบบบนเว็บไซต์ของเรา)

ทั้งนี้ เราขอแจ้งให้ทราบว่า ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการให้ข้อมูลบางประการให้แก่เรา ซึ่งอาจส่งผลให้ท่านไม่ได้รับความสะดวกจากการเข้าใช้บริการของเรา ภายใต้เงื่อนไขของกฎหมายที่บังคับใช้ ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลและโปรไฟล์ ซึ่งอาจรวมถึง ชื่อ วันเกิด เพศ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (username and password) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email Address) หมายเลขโทรศัพท์ ความสนใจของท่าน และข้อมูลส่วนตัวใดในรูปภาพหรือวิดีโอหรือการอัดเสียงที่ท่านได้อัปโหลดขึ้นไปบนเว็บไซต์ของเรา 

(ข) ข้อมูลบัญชีและธุรกรรมทางบัญชี ซึ่งอาจรวมถึง รายละเอียดบัตรเครดิต ข้อมูลบัญชีเงินฝากของธนาคาร หนังสือรับรองจากธนาคาร ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า/การแจ้งหนี้ของท่าน การจ่ายเงินและคำสั่งซื้อที่มาจากและไปยังท่าน รายละเอียดอื่นใดผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านจัดหาให้หรือซื้อผ่านเว็บไซต์ 

(ค) ข้อมูลการใช้งาน เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการและเวลาที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลการเข้าดูผลิตภัณฑ์และการบริการหรือข้อความใดบนเว็บไซต์ รวมทั้ง ข้อมูลเว็บไซต์ที่ท่านเข้าดูก่อนท่านจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ และข้อมูลเชิงสถิติอื่นใดที่คล้ายคลึงกับข้อมูลข้างต้น 

(ง) ข้อมูลการตลาดและการติดต่อสื่อสาร ซึ่งอาจรวมถึง ความสนใจของท่าน คำตอบต่อแบบสำรวจการสนใจของท่านสำหรับการรับข้อมูลการตลาดจากเราความพึงพอใจในการติดต่อสื่อสารของท่านความสนใจของท่านต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการใดโดยเฉพาะรวมถึงข้อเสนอแนะของท่าน (feedback) การสนทนาของท่านอีเมล์หรือประวัติการโทรบนเว็บไซต์หรือกับผู้ให้บริการบุคคลภายนอก 

(จ) ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ (Location data) เช่น ข้อมูลเมื่อท่านค้นหาสิทธิพิเศษหรือสถานะการรับ-ส่งของคำสั่งซื้อของท่าน

 

2.4 เราจะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลบางประเภทโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้อุปกรณ์ของท่านเพื่อเข้าถึงเว็บไซต์ของเราและดำเนินการใด ๆ กับบริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้ระบุด้านล่างนี้ 

วิธีการที่เรารับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 

2.5 ในระหว่างการใช้งานเว็บไซต์ และข้อกำหนดการให้บริการของเรา เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านในกรณีดังต่อไปนี้ 

- เมื่อท่านเรียกดูเว็บไซต์ของเรา (ทั้งแบบโทรศัพท์มือถือ และเว็บไซต์)

- เมื่อท่านสร้างบัญชีผู้ใช้กับเรา 

- เมื่อท่านสมัครใช้งานหรือใช้บริการอื่นใดบนเว็บไซต์ของเรา และ/หรือบนเว็บไซต์อื่น ๆ ของบริษัทในเครือ 

- เมื่อท่านได้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับสินค้าที่มีอยู่บนเว็บไซต์ 

- เมื่อท่านเปิดใช้งานหรือใช้การบริการชำระเงินใดๆ ที่เกี่ยวกับฟังก์ชันที่มีบนเว็บไซต์หรือที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเรา 

- เมื่อท่านใช้งานระบบฟังก์ชันบนเว็บไซต์ขนาดย่อม 

- เมื่อท่านบันทึกเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งอัปโหลดบนเว็บไซต์ 

- เมื่อท่านใช้ระบบการพูดคุยบนเว็บไซต์ 

- เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อรับสิ่งพิมพ์หรือสื่อการตลาดของเรา 

-เมื่อท่านเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขาย หรือการสำรวจความคิดเห็น 

-เมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้ในบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ของเรา หรือมีการปฏิสัมพันธ์กับเราทางอื่นใดผ่านการให้บริการภายนอก หรือ เว็บไซต์อื่น เช่น เฟสบุ๊ค หรือ กูเกิ้ล 

-เมื่อผู้ใช้รายอื่นๆ บนเว็บไซต์โพสต์ความเห็นใดๆ บนเนื้อหาที่ท่านได้อัปโหลดบนเว็บไซต์ หรือเมื่อท่านโพสต์ความเห็นใดๆ บนเนื้อหาของผู้ใช้อื่นที่ได้อัปโหลดบนเว็บไซต์ 

-เมื่อบุคคลภายนอกยื่นเรื่องร้องเรียนท่าน หรือเนื้อหาที่ท่านได้โพสต์บนเว็บไซต์ และ 

-เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเรานอกระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งรวมทั้งเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับตัวแทนด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ให้บริการโดยบุคคลภายนอกของเรา 

2.6 เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน บุคคลภายนอก (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงตัวแทน คู่ค้า ผู้รับจ้าง หุ้นส่วน และบุคคลอื่นใดที่ให้บริการแก่เราที่เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านและหรือดำเนินการตามหน้าที่การให้บริการในนาม ของเราหรือกับบุคคลที่เราร่วมงานด้วย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ให้บริการการชำระเงิน แหล่งข้อมูลทางราชการ ผู้ให้บริการทางการเงิน เครดิตบูโร การจัดส่ง การตลาด และบริการอื่นของคู่ค้า) บริษัทในเครือของเรา หรือข้อมูลดังกล่าวอาจถูกเก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อท่านใช้เว็บไซต์หรือบริการ ตามที่ระบุในข้อนี้ และโปรดดูข้อ 2.12 ถึง 2.16 ด้านล่างเรื่องการเก็บรวบรวมข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

2.7 ระหว่างการใช้เว็บไซต์ของท่านและการให้บริการของเรา ท่านยอมรับว่าท่านได้ให้ความยินยอม (ไม่ว่าจะเป็นการให้ความยินยอมกับเราบุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือของเรา) ในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลภายนอกและ/หรือบริษัทในเครือของเรา มายัง Rare Beverage Co., Ltd.เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือข้อกำหนดอื่น ๆ 

2.8 ท่านตกลงที่จะส่งเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องและไม่ทำให้เกิดความสำคัญผิด และจัดให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นปัจจุบัน และแจ้งให้เราทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้เรา เรามีสิทธิในการร้องขอเอกสารและดำเนินการตรวจสอบที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลที่ ท่านจัดส่งให้เราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องของผู้ใช้ของเราหรือตามที่กำหนดภายใต้ กฎหมาย 

2.9 เราจะสามารถเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบางหมวดหมู่ได้เมื่อท่านยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นกับเรา เท่านั้น หรือได้ให้ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับเรา หรือได้เพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านในการให้เราใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจไม่สามารถให้บริการของเราบางประเภทหรือบางรูปแบบการใช้งานแก่ท่านได้ หรืออาจไม่สามารถให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ได้ 

2.10 หากท่านลงทะเบียนเป็นผู้ใช้บนเว็บไซต์ของเราโดยใช้บัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือเชื่อมต่อบัญชีผู้ใช้ Rare Beverage Co., Ltd.กับบัญชีผู้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ หรือใช้ระบบสื่อสังคมออนไลน์อื่นของ Rare Beverage Co., Ltd. เราอาจเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านซึ่งท่านได้สมัครใจมอบให้แก่ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ของท่านตาม นโยบายของผู้ให้บริการดังกล่าว และเราจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

การเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์ 

2.11 เราหรือผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากเราอาจใช้ คุกกี้ เว็บ บีคอนและเทคโนโลยีอื่นใดที่คล้ายคลึงกันในการให้บริการแก่ท่านหรือเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่าน 

2.12 เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ผ่านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เคลื่อนที่ หรืออุปกรณ์อื่นใดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของท่าน เซิร์ฟเวอร์ของบริษัทเราจะบันทึกข้อมูลที่บราวเซอร์ของท่านได้ส่งมาโดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้เข้าสู่เว็ปไซต์ ซึ่งถือเป็นข้อมูลทางเทคนิค และข้อมูลการใช้งานตามที่ระบุในส่วนที่ 2.2 ด้านบน 

2.13 ข้อมูลเหล่านี้จะถูกเก็บรวบรวมเพื่อวิเคราะห์และประเมินเพื่อที่จะช่วยเราให้เราสามารถปรับปรุงเว็บไซต์และการบริการและสินค้าที่เรามี รวมถึงเพื่อช่วยให้เราสามารถปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านได้รวดเร็วมากขึ้น และข้อมูลยังถูกเก็บรวบรวมเพื่อช่วยให้เราพัฒนาบริการและเว็บไซต์ให้ท่านสามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับท่านรวมถึงให้เราสามารถแสดงโฆษณาของสินค้า บริการ และฟังก์ชันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับท่านได้มากขึ้น 

2.14 คุกกี้คือไฟล์ตัวอักษรขนาดเล็ก (ปกติแล้วจะประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข) ที่อยู่ในหน่วยความจำของบราวเซอร์หรืออุปกรณ์ของท่านเมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์หรือดูข้อความ คุกกี้ทำให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์หรือบราวเซอร์ดังกล่าวได้ เว็บ บีคอนคือรูปกราฟฟิคขนาดเล็กที่อาจถูกรวมอยู่บนการบริการและเว็บไซต์ของเราเว็บ บีคอนนั้นช่วยให้เราสามารถนับจำนวนผู้ใช้ที่ได้เข้าชมเพจดังกล่าวเพื่อให้เราสามารถเข้าใจความต้องการและความสนใจของท่าน 

2.15 ท่านอาจจัดการและลบข้อมูลคุกกี้ผ่านบราวเซอร์ของท่าน หรือฟังก์ชันการตั้งค่าของอุปกรณ์ของท่าน อย่างไรก็ดีคุกกี้บางอย่างจำเป็นต้องมีสำหรับการทำงานหลักของระบบ (อาทิ การเพิ่มสินค้าลงตะกร้าสินค้าของท่าน) ดังนั้น การเปลี่ยนหรือการลบคุกกี้อาจมีผลกระทบกับระบบการทำงานที่ใช้บนเว็บไซต์หรือกับบริการของเรา 

 3.การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

วัตถุประสงค์การใช้ 

3.1 เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ให้สอดคล้องกับที่กฎหมายท้องถิ่นซึ่งมีผลบังคับใช้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนด เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน 

3.2 ภายใต้สถานะในการติดต่อกับเรา ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจากท่านหรือจากบุคคลภายนอกอาจถูกใช้เพื่อบางวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

• เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านในการใช้บริการหรือเข้าใช้เว็บไซต์ 

• เพื่อการบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้ออนไลน์ที่ท่านอาจได้ลงทะเบียนไว้กับเรา  

• เพื่อทำการวิเคราะห์ ค้นคว้า ดำเนินธุรกิจและการพัฒนา 

• เพื่อทำความเข้าใจประสบการณ์การใช้บริการของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการบริการและเว็บไซต์ 

• เพื่อพัฒนาการออกแบบหรือเนื้อหาของหน้าแสดงเนื้อหาต่าง ๆ บนเว็บไซต์ และเพื่อการปรับแต่งเนื้อหาที่มีลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ใช้งาน 

• เพื่อระบุตัวตนของผู้เข้าใช้เว็บไซต์ 

• เพื่อทำการสำรวจความเห็น รวมถึงการค้นคว้าข้อมูลพื้นฐานของผู้ใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน 

• เพื่อพัฒนาคุณสมบัติการใช้งานเพิ่มเติมซึ่งเกี่ยวข้องกับท่านจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับเรา (ไม่ว่าจะได้ให้ไว้แก่เราหรือบุคคลภายนอก) เพื่อให้เราสามารถนำเสนอข้อมูลที่เหมาะสม และ/หรือ เกี่ยวข้องกับท่านมากขึ้น  

• เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล ทดสอบและค้นคว้า ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้งานและแนวโน้มการใช้งาน และ 

• เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการของเรา

• เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่านที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์การตรวจจับการทุจริต 

• เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลกับบุคคลภายนอกเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลนั้นถูกต้อง 

• เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ความเห็น การบังคับ ข้อเรียกร้องให้ระงับการเผยแพร่ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ท่านได้อัปโหลดลงในเว็บไซต์  

• เพื่อเก็บสถิติและทำการวิจัยข้อมูลสำหรับการรายงาน และ/หรือการเก็บข้อมูลตามที่กำหนดโดยนโยบายภายในและตามที่กำหนดโดยกฎหมาย 

• เพื่อจัดเก็บ เก็บในระบบ สำรองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการดำเนินการ ทางกฎหมาย หรือ ทางธุรกิจ  

• เพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำเสนอซื้อ การเข้าซื้อหรือการควบรวมกิจการไม่ว่าในส่วนใดของกิจการ โดยที่เราได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว 

• เพื่อป้องกัน หรือสืบสวน ที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดหรือข้อสันนิษฐานของการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือนโยบายใดของเรา การทุจริต

• การกระทำที่ผิดกฎหมาย การละเว้นการกระทำ หรือการกระทำผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้น จากการใช้บริการของท่าน หรือเกี่ยวกับเหตุใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นจากการดำเนินการใด ๆ ระหว่างท่านกับเรา  

• เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดทางกฎหมาย (ซึ่งรวมถึง การแสดงชื่อของท่าน ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลบริษัทของท่าน) ซึ่งรวมถึงคำสั่งให้ดำเนินการภายใต้กฎหมายซึ่งเกี่ยวกับการดำเนินคดีใด ๆ คำสั่งจากหน่วยงานรัฐบาลหรือหน่วยงานกำกับดูแลที่มีเขตอำนาจเหนือ Rare Beverage Co., Ltd. ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีใด หรือในกรณีอื่นใดตามที่เราเห็นสมควร 

• เพื่อป้องกันชีวิตหรือ สุขอนามัย และความปลอดภัยของพนักงาน ผู้ใช้งานของ 6tywater.com และ/หรือสาธารณะ  

• เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ โดยเรามีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการแจ้งให้ท่านทราบเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน  

3.3 ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ซื้อและ/หรือท่านได้ลงนามในหรือลงทะเบียนกับเราแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวมจากท่านหรือผ่านทางบุคคลภายนอกอาจมีการใช้เพื่อจุดประสงค์อื่นดังต่อไปนี้ 

(1) การดำเนินการตามคำสั่งซื้อของท่านสำหรับสินค้า (ไม่ว่าจะขายโดยเราหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก)

• เพื่อดำเนินการตามคำสั่งซื้อที่ท่านยื่นผ่านทางเว็บไซต์ 

• เพื่อจัดส่งสินค้าที่ท่านสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ เราอาจส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก (อาทิ บริษัทขนส่งซึ่งเป็นคู่ค้าของเรา) หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน  

• เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงสถานะการจัดส่งสินค้า 

• เพื่อให้บริการการดูแลลูกค้าเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ เช่น การส่งคืนสินค้าที่ท่านซื้อผ่านเว็บไซต์ และ 

• เพื่อตรวจสอบและดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมการชำระเงิน (รวมทั้ง การชำระเงินโดยบัตรเครดิต การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร การชำระเงินโดยไม่ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต การโอนเงิน หรือการทำธุรกรรมผ่านกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-wallet) ซึ่งเกี่ยวกับการชำระเงินใด ๆ ที่เกี่ยวกับท่าน โครงการส่งเสริมการขายที่ท่านเข้าร่วม และ/หรือ บริการที่ท่านใช้ ทั้งนี้ เพื่อตรวจสอบและดำเนินการตามธุรกรรมการชำระเงินของท่าน เราจะต้องโอนข้อมูลการชำระเงิน ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้กับบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการการชำระเงินของเรา  

(2) การให้บริการ

 

• เพื่อแสดงชื่อชื่อบัญชีผู้ใช้ หรือโปรไฟล์ผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์ (รวมถึงรีวิวใด ๆ ที่ท่านอาจโพสต์) 

• เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ไมโครไซต์บนเว็บไซต์และการซื้อทั้งหลายที่ได้ซื้อผ่านทางไมโครไซต์เหล่านี้

• เพื่อตอบปัญหาความคิดเห็น ข้อเรียกร้อง หรือข้อโต้แย้งของท่าน ไม่ว่าจะโดยตรงหรือผ่านทางผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอกของเรา 

• เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับโปรแกรมลูกค้าสมาชิกของบุคคลภายนอก (รวมถึงผู้ที่ได้รับการสนับสนุนโดยผู้ขายหรือแบรนด์) ซึ่งเข้าร่วมบนเว็บไซต์ของเรา 

(3) การตลาดและการโฆษณา 

• เพื่อให้ข้อมูลที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่ท่าน หรือที่ท่านได้ร้องขอจากเรา  

• เพื่อส่งข้อมูลทางการตลาดหรือการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับสินค้าและบริการของเรา หรือของผู้ขายสินค้าและบริการที่เป็นบุคคลภายนอกของเราบนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว

• เพื่อช่วยเราทำการตลาดและทำการโฆษณา

• เพื่อทำการส่งเสริมการขายเกี่ยวกับบริการของเราและใช้ข้อมูลที่ท่านให้แก่เรา เช่น เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้ (รวมถึงเนื้อหาวิดีโอ) ที่ท่านได้อัปโหลดหรือเผยแพร่บนเว็บไซต์ของเรา หรือสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และอาจแบ่งปันโดยสาธารณชน (การกระทำอย่างหลังนี้ไม่อยู่ภายใต้ความควบคุมของเรา) เป็นส่วนหนึ่งในเนื้อหาการโฆษณาและแคมเปญทางการตลาดเพื่อส่งเสริมการขายของเว็บไซต์ 

(4) อื่น ๆ 

• เพื่อรู้จักผู้ซื้อของเราให้มากขึ้น 

• เพื่อดำเนินกระบวนการตัดสินใจอัตโนมัติซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กล่าวข้างต้น ซึ่งจะดำเนินการโดยเป็นไปตามภาระหน้าที่ของเราภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการแจ้งและการได้รับความยินยอมของท่านด้วย  

 

4. การเพิกถอนการให้ความยินยอมในการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไป

4.1 ท่านอาจแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมต่อการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อไปโดยการติดต่อมายังเราผ่านข้อมูลติดต่อที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไข และ/หรือ ข้อจำกัดที่กำหนดภายใต้กฎหมาย หรือกฎเกณฑ์

4.2 โปรดรับทราบว่าหากท่านแจ้งการเพิกถอนการให้ความยินยอมของท่านต่อการใช้ เปิดเผย เก็บ และ/หรือ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยเราตามวัตถุประสงค์และตามลักษณะที่ระบุด้านบน หรือใช้สิทธิของท่านภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะไม่อยู่ในสถานะที่จะให้บริการของเราแก่ท่าน หรือปฏิบัติตามสัญญาใดๆ ที่เรามีกับท่านต่อไปได้ และเราจะไม่ต้องรับผิดในกรณีที่เราหยุดให้บริการแก่ท่าน หรือหยุดปฏิบัติตามสัญญาที่มีกับท่าน เราขอสงวนสิทธิและสิทธิในการได้รับการเยียวยาใดๆ ที่เรามีภายใต้กฎหมายในสถานการณ์ดังกล่าว

ข้อมูลการตลาด

4.3 ท่านสามารถยกเลิกการรับข้อมูลทางการตลาดได้เสมอผ่านการตั้งค่าในเว็บไซต์ หรือระบบยกเลิกการรับข้อมูลซึ่งอยู่ในข้อมูลทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดยเราอาจใช้ข้อมูลติดต่อของท่านสำหรับส่งข้อมูลข่าวสารจากเราหรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องของเรา

5. การปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบัน

5.1 ในการที่ท่านจะใช้เว็บไซต์ต่อไปและเพื่อให้เราให้บริการกับท่าน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้กับเรานั้นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน ท่านมีหน้าที่ในการแจ้งให้เราทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีเหตุให้ท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามีนั้นไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้เข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน

5.2 ท่านสามารถปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้เป็นปัจจุบันได้ทุกเมื่อโดยการเข้าไปยังบัญชีผู้ใช้ของท่านบนเว็บไซต์

5.3 เราได้ดำเนินการให้มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วแก่บุคคลภายนอก หรือบริษัทในเครือของเรา ซึ่งเป็นบุคคลที่เราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปให้แล้วในกรณีที่ยังคงจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น

 

6. การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

6.1 ท่านสามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งเราได้เก็บรวบรวมไว้ได้ หรือมีข้อซักถามเกี่ยวกับรายละเอียดที่เราอาจได้ใช้ เปิดเผย เก็บ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านทางการตั้งค่าข้อมูลของบัญชีผู้ใช้บนเว็บไซต์ หรือโดยการติดต่อเราผ่านข้อมูลการติดต่อที่ระบุด้านล่าง และท่านอาจขอให้มีการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการไม่ครบถ้วนในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราได้เก็บรวบรวมไว้โดยผ่านช่องทางเดียวกัน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามข้อร้องขอของท่าน เราอาจจะต้องขอให้ท่านให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อร้องขอนั้น เราอาจปฏิเสธข้อเรียกร้องให้แก้ไขข้อผิดพลาดได้หากเราเห็นว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นการก่อกวนหรือไม่สมเหตุสมผล ทั้งนี้ เมื่อสามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย

6.2 เมื่อได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูล เราขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าดำเนินการตามสมควรสำหรับการเรียกคืนบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยเราจะแจ้งรายละเอียดค่าดำเนินการให้ท่านทราบก่อนการดำเนินการตามข้อร้องขอของท่าน 

 

7. การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

7.1 เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล คัดลอก แก้ไขเปลี่ยนแปลง ลบ ทำให้เสียหาย ใช้ในทางที่ผิด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือจากความเสี่ยงใดที่มีลักษณะดังกล่าว เราได้จัดให้มีมาตรการการจัดการทั้งทางกายภาพ และทางเทคนิคที่เหมาะสม อาทิ

(ก) จำกัดการเข้าถึงซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึง

(ข) ดำเนินการให้มีผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต

(ค) จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่กำหนดภายใต้กฎหมาย

7.2 ท่านควรรับทราบว่าไม่ว่าอย่างไร ไม่มีระบบการส่งข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หรือการเก็บรักษาข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยอย่างสมบูรณ์ แม้เราไม่อาจรับรองความปลอดภัยได้ เรามีความตั้งใจอย่างสูงในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของท่าน และมีการตรวจสอบและพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลของเราอยู่เสมอ 

 

8. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพียงเท่าที่เราต้องทำหรือได้รับอนุญาตให้ทำได้ภายใต้กฎหมาย หรือตามที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าว

8.2 เราจะยุติการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำลายช่องทางที่ข้อมูลอาจสื่อถึงตัวท่าน ทันทีที่มีเหตุให้เชื่อได้ว่าการเก็บรวบรวมนั้นไม่สอดรับกับวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป และไม่เป็นการจำเป็นตามกฎหมาย หรือวัตถุประสงค์ทางธุรกิจอีกต่อไป

 

9. ผู้เยาว์

9.1 Rare Beverage Co., Ltd.ไม่จำหน่ายสินค้าใดๆ ให้กับผู้เยาว์ (ผู้เยาว์ให้มีความหมายเดียวกับผู้เยาว์ตามที่กฎหมายกำหนด) หรือมีเจตนาที่จะให้บริการแก่ผู้เยาว์หรือให้ผู้เยาว์ใช้เว็บไซต์ และเราไม่มีนโยบายเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์โดยที่ทราบอยู่แล้วว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

9.2 ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านมีอายุมากกว่าอายุของผู้เยาว์และท่านมีความสามารถในการรับทราบเข้าใจและยอมรับตามข้อกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ หากท่านเป็นผู้เยาว์ ท่านสามารถใช้เว็บไซต์ของเราได้เฉพาะภายใต้การดูแลของบุพการี หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

9.3 หากท่านอยู่ในฐานะบุพการี หรือผู้ปกครองตามกฎหมายดังกล่าว โปรดห้ามผู้เยาว์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ Rare Beverage Co., Ltd. ในกรณีที่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ให้กับRare Beverage Co., Ltd. ท่านยินยอมให้มีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้และรับผิดชอบในการกระทำของผู้เยาว์ดังกล่าว

9.4 เราจะไม่รับผิดชอบต่อการใช้บริการบนเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยตัวท่าน ผู้ใช้ผู้ดำเนินการในนามของท่านหรือผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องรับผิดชอบในการตัดสินใจใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการบนเว็บไซต์ และต้องดำเนินการใดๆ เพื่อป้องกันการใช้บริการเว็บไซต์ที่ไม่ถูกต้อง

 

10. เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก 

10.1 เว็บไซต์อาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอก อาทิ คู่ค้าทางธุรกิจของเรา ผู้ขาย หรือช่องทางการชำระเงิน เราจะไม่รับผิดชอบในวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว ขอให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อที่จะทราบว่าเว็บไซต์ดังกล่าวจะจัดการกับข้อมูลที่ได้เก็บรวบรวมไปจากท่านอย่างไร 

10.2 ในกรณีที่บุคคลภายนอกเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรา เราไม่สามาถควบคุมดูแลเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกดังกล่าวได้ โปรดรับทราบว่า บุคคลภายนอกดังกล่าวอาจกำหนดแนวปฏิบัติในการคุ้มครองและการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแตกต่างไปจากเรา ด้วยเหตุดังกล่าว เราจะไม่รับผิดชอบหรือร่วมรับผิดในการจัดการข้อมูลหรือการรักษาความปลอดภัย (หรือการไม่รักษาความปลอดภัย) และกิจกรรมใด ๆ ของลิ้งก์ดังกล่าว นอกจากนี้ เราขอแจ้งให้ทราบว่า เราจัดทำลิ้งก์ดังกล่าวเพื่อความสะดวกในการใช้งานของท่านเท่านั้น ดังนั้น ท่านจะเข้าใช้งานลิ้งก์ดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของท่านเอง อย่างไรก็ดี เรามุ่งหมายที่จะรักษาความสมบูรณ์ของเว็บไซต์และยินดีรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวกับเว็บไซต์ปลายทางของลิ้งก์เหล่านี้ (ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงลิ้งก์ที่ไม่สามารถใช้งานได้) 

11. คำถามความคิดเห็น ข้อกังวล ข้อเสนอแนะหรือข้อเรียกร้อง 

11.1 หากท่านมีคำถามใดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

โปรดอ้างถึงรายการคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูล/ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 

11.2 หากท่านมีข้อกังวลที่เกี่ยวข้องกับวิธีปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิใดที่ท่านมีภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อเราได้ตามช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ 

www.6tywater.com

Email: support@6tywater.com

Tel: 02-180-7111

12.1 ท่านมีสิทธิที่จะได้รับการแจ้งข้อมูลไม่ว่าข้อมูลของท่านกำลังถูกประมวลผลหรือได้ถูกประมวลผลแล้ว โดยรวมถึงการมีอยู่ของระบบการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติ 

12.2 ท่านมีสิทธิที่จะปฏิเสธการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ซึ่งรวมถึงการประมวลผลสำหรับการตลาดแบบตรงและผ่านระบบการตัดสินใจดำเนินการอัตโนมัติ 

12.3 ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้มีการปิดกั้น ลบออก หรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในเวลาใดก็ตาม Rare Beverage Co., Ltd.อาจปฏิบัติตามคำขอนั้นตามแต่ที่มีการอนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

12.4 เมื่อมีการนำเสนอการตัดสินใจที่เป็นเหตุเป็นผล เรารับทราบถึงสิทธิของเจ้าของข้อมูลที่จะได้รับชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์ ล้าสมัย เป็นเท็จ ได้มาอย่างผิดกฎหมาย หรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยคำนึงถึงการละเมิดสิทธิและเสรีภาพในฐานะเจ้าของข้อมูล 

12.5 ท่านมีสิทธิที่จะได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากเราได้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือที่เป็นระบบที่มีการใช้อย่างแพร่หลายและอนุญาตเพื่อการใช้ของท่านต่อไป

 

12.6 นอกเหนือจากสิทธิของท่านภายใต้ข้อที่11 ข้างต้น ท่านมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแห่งชาติ 

12.7 ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านที่เราจัดเก็บที่อยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยได้โดยวิธีอัตโนมัติ 

12.8 ท่านมีสิทธิในการดำเนินการดังนี้

 

(ก) ทำคำขอเพื่อให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังหน่วยงานอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติและ 

(ข) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวที่ได้มีการส่งหรือโอนไปยังหน่วยงานอื่นเว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ 

12.9 ท่านมีสิทธิในการระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้  

(ก) เรากำลังตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอให้มีการแก้ไขข้อมูลของท่าน 

(ข) เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ภายใต้สิทธิที่จะได้รับการลบและท่านขอให้มีการระงับการใช้แทน

(ค) เมื่อไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอีกต่อไป แต่ท่านร้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม การใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ 

(ง) เมื่อเราอยู่ระหว่างการพิสูจน์และตรวจสอบคำร้องขอคัดค้านของท่าน

 

12.10 ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกำลังถูกประมวลผลบนฐานผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเราหรือของบุคคลอื่น เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นให้ดำเนินการ 

(ข) เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลถูกประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง หรือ  

(ค) เมื่อการประมวลผลนั้นเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นกรณีที่มีข้อยกเว้นให้ดำเนินการ 

12.11 ท่านมีสิทธิในการร้องขอให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกลบ ทำลาย หรือทำให้เป็นข้อมูลนิรนามในกรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล  

(ข) ท่านได้ถอนความยินยอมของท่านและเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไป

(ค) ท่านได้ใช้สิทธิในการคัดค้านของท่านและเราต้องปฏิบัติตามคำร้องของท่าน หรือ 

(ง) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกประมวลผลโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

12.12 หากท่านเห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขัดต่อกฎหมายหรือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ท่านมีสิทธิที่จะดำเนินการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจ 

ฉบับลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566